Žádost o rozvod dohodou - návrh na rozvod manželství dohodou

I přes to, že jste se rozhodli pro rozvod manželství, lze se vyhnout zbytečným soudním sporům, pokud jste schopni se s manželem/manželkou dohodnout na rozvodu, úpravě poměrů nezletilých dětí, pokud se z manželství narodily, a na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě vzájemného výživného pro dobu po rozvodu.


Pokud se na nás obrátíte na základě nabídky uvedené na těchto stránkách, budou vám naše služby poskytnuty na základě zvýhodněných podmínek.


Podmínky rozvodu dohodou


Rozvod dohodou je možný za předpokladu, že se druhý manžel k návrhu na rozvod manželství připojí a současně ke dni zahájení řízení o rozvod (ke dni podání návrhu na rozvod manželství) trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí (to neznamená, že spolu manželé nežijí ve společné domácnosti, ale že spolu nežijí jako manželé).


Podmínkou rozvodu dohodou je předložení soudu v řízení o rozvod manželství dohody o úpravě majetkových poměrů, bydlení, a popřípadě vzájemného výživného pro dobu po rozvodu (dohoda o výživném není podmínkou rozvodu). Podpisy na této dohodě musí být úředně ověřeny.


Současně je nutné uzavřít dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí, pokud se z manželství narodily a tuto dohodu musí schválit soud.


Při rozvodu dohodou pak není potřeba, abyste byli v řízení o rozvod či úpravu poměrů nezletilých dětí zastoupeni, neboť vše proběhne zcela bez komplikací. Soud pouze zkoumá, zda jsou splněny podmínky pro rozvod manželství dohodou, tedy zda se druhý z manželů k návrhu na rozvod manželství připojil, zda je schválena dohoda o úpravě poměrů nezl. dětí, pokud se z manželství narodily, a zda je předložena dohoda o úpravě majetkových poměrů, bydlení, a popřípadě vzájemného výživného pro dobu po rozvodu, jakož zda manželství trvá déle než rok a déle než šest měsíců spolu manželé nežijí.


Samozřejmě vám v případě zájmu o zastoupení poskytneme zastoupení za zvýhodněných podmínek.


Jak postupovat

V přídě rozvodu manželství dohodou je postup následující:

 1. sepis návrhu na schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu, pokud se z manželství narodily
 2. sepis návrhu na rozvod manželství dohodou
 3. sepis dohody o úpravě majetkových poměrů, bydlení, a popřípadě vzájemného výživného pro dobu po rozvodu a ověření podpisů na této dohodě (v naší advokátní kanceláři, u notáře, na poště, na CZECH POINT)
 4. uhrazení soudního poplatku z návrhu na rozvod manželství ve výši 2.000,- Kč dle zákona o soudních poplatcích, v případě, že jste nemajetní, je možné požádat o osvobození od soudního poplatku, v případě osvobození od soudního poplatku soudní poplatek hradit nemusíte
 5. soudní poplatek je možné uhradit při podání žaloby nebo později na základě výzvy soudu (pokud je soudní poplatek uhrazen, nelze již žádat úspěšně o osvobození od jeho placení, neboť zaplacené soudní poplatky se v případě osvobození nevrací)
 6. po podání obou návrhů (návrhu na schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu a návrhu na rozvod manželství) soud nařídí jednání, kde nejdříve schválí dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu
 7. proti rozhodnutí o schválení dohody o úpravě výchovy a výživy není odvolání přípustné
 8. po právní moci rozhodnutí o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu soud nařídí jednání, kde manželství rozvede, bude pouze zkoumat, zda jsou splněny podmínky pro rozvod dohodou; proti rozhodnutí o rozvodu manželství dohodou není odvolání přípustné
 9. manželství je rozvedeno dnem právní moci rozsudku, kterým bylo manželství rozvedeno
 10. do šesti měsíců po rozvodu manželství je možné oznámit příslušnému úřadu, že přijímáte zpět své dřívější příjmení

Nutné podklady pro vypracování všech dokumentů pro rozvod dohodou

Pro vypracování dokumentů pro rozvod dohodou je nutné zaslat elektronicky (e-mail: info@rozvodylevne.cz) nebo obyčejnou poštou na adresu advokátní kanceláře Hokeová, Hoke, Faltus, advokátní kancelář, Doudlebská 1046/8,140 00 Praha 4 nebo Nádražní 2040, 256 01 Benešov následující doklady a informace:


Pro vypracování návrhu na rozvod

 • kopii oddacího listu
 • sdělení, že spolu déle než šest měsíců nežijete jako manželé
 • bydliště, kde jste naposledy s manželem/manželkou bydleli společně
 • bydliště, kde v současné době bydlíte vy a manžel/manželka

Pro vypracování dohody o úpravě majetkových poměrů, bydlení, a popřípadě vzájemného výživného pro dobu po rozvodu

 • soupis společného majetku a dluhů, které chcete, aby byly předmětem dohody (nemusí se jednat o veškerý váš společný majetek, pouze o majetek hodnotnější – auto, dům, byt, zahrada, větší hotovost, zůstatky na účtech apod.)
 • váš odhad aktuální ceny veškerého majetku (stačí opravdu váš odhad, není nutné se dotazovat znalce či jiného odborníka)
 • u nemovitého majetku kopie výpisu z katastru nemovitostí
 • u movitého majetku popis (u motorových vozidel RZ, WIN, barva, rok výroby)
 • u hotovosti výši a měnu
 • u zůstatků na účtech výši zůstatku, číslo účtu a peněžní ústav
 • u dluhů věřitele (komu dlužíte) a aktuální výši dluhu, den uzavření smlouvy a případně číslo smlouvy o úvěru/půjčce
 • vaši představu rozdělení majetku a dluhů (komu jaký majetek po rozvodu připadne, komu připadnou dluhy, zda bude některý z manželů hradit něco na dorovnání podílů druhému manželovi)
 • kde budou oba manželé po rozvodu bydlet
 • zda bude jeden z manželů hradit druhému po rozvodu výživné a v jaké výši (z hlediska podmínek rozvodu dohodou nemusí výživné být dohodnuto vůbec)
 • je pouze na vás, který majetek dohodou vypořádáte, není nutné, aby byl vypořádán veškerý váš majetek

Pro vypracování návrhu na schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu (pouze pokud se z manželství nezletilé děti narodily)

 • kopii rodného listu všech společných nezletilých dětí (děti do 18 let), pokud se z manželství narodily
 • bydliště, kde v současné době děti bydlí
 • pokud bylo o dětech soudem již rozhodováno, poslední takové soudní rozhodnutí týkající se nezletilých dětí
 • stručný popis nákladů spojených s výchovou a výživou nezl. dětí, jsou-li již školou povinné, kam do školy docházejí, jejich zájmy, koníčky a zdravotní stav, případně vztah ke konkrétnímu rodiči či přání dítěte být svěřen jednomu z rodičů, a to u každého z dětí zvlášť
 • stručné majetkové poměry obou rodičů vč. nákladů spojených s bydlením a dojížděním do zaměstnáním, případně stav závazků obou rodičů
 • sdělení vaší představy dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí (komu budou děti svěřeny, výše výživného pro každé dítě)

Informace o cenách našich služeb naleznete v rubrice Ceník.
             

Žádost o rozvod

Úprava péče a výživy

Rozvod dohodou

Společné jmění manželů

žádost o rozvod   úprava výchovy a výživy   rozvod dohodou   společné jmění manželů

Rozhodli jste se pro rozvod manželství a nechcete tuto složitou životní situaci řešit sami. Myslíte, že si nemůžete dovolit zastoupení advokátem?

Více info

Za velmi přijatelnou odměnu Vám pomůžeme vyřešit jakýkoli problém týkající se úpravy péče a výživy nezletilého dítěte, jakož i úpravy styku.

Více info

Podmínkou je upravit poměry
k nezletilým dětem, vypořádat společné jmění manželů, vč. práva bydlení a vzájemného výživného
po rozvodu vašeho manželství.

Více info

Rozvedli jste se a nejste schopni se s manželem dohodnout na vypořádání společného jmění? Potřebujete, aby bylo společné jmění vypořádáno soudem?

Více info