Úprava péče a výživy nezletilých dětí - péče o dítě

Rodiče nezletilého dítěte jsou manželé


V případě, že se chcete rozvést, ale máte s manželem/manželkou společné nezletilé dítě (děti do 18 let), je nezbytné před rozvodem upravit výchovu a výživu nezletilého dítěte po rozvodu, tedy stanovit, komu bude dítě pro dobu po rozvodu svěřeno a určit výši výživného. Lze tak učinit pouze formou soudního rozhodnutí, jež může být i v podobě schválené dohody rodičů, ovšem vždy musí rozhodnout soud. Bez předchozí úpravy výchovy a výživy nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu soudem nemůže být vaše manželství rozvedeno. Lze samozřejmě žádat úpravu výchovy a výživy i pro dobu, než bude manželství rodičů rozvedeno, zejména pokud nejste schopni se na výchově a výživě nezletilého dítěte dohodnout, podmínkou pro rozvod manželství je ovšem úprava výchovy a výživy pouze pro dobu po rozvodu manželství.


Rodiče nezletilého dítěte nejsou manželé


V případě, že jste rodiči nezletilého dítěte (děti do 18 let), které se narodilo mimo manželství do partnerského vztahu a s partnerem jste se rozešli, společně nežijte či se nemůžete na výchově či výživě dohodnout, je možné podat k soudu návrh na úpravu výchovy a výživy nezletilého dítěte, kde soud rozhodne, komu bude dítě svěřeno do výchovy a současně určí výši výživného. Jste-li schopni se s druhým rodičem na výchově a výživě dohodnout, lze namísto podání návrhu k příslušnému soudu uzavřít dohodu, která určí, kdo bude mít nezletilé dítě ve výchově a jakým způsobem budou rodiče přispívat na jeho výživu. Taková dohoda nemusí být schválena soudem, můžete ji tedy uzavřít za pomoci naší advokátní kanceláře.


Styk rodiče s dítětem


Pokud je nezletilé dítě ve výchově pouze jednoho z rodičů, nezáleží na tom, zda z důvodu dohody rodičů či na základě soudního rozhodnutí, má druhý rodič právo na styk s nezletilým dítětem. Samozřejmě i nezletilé dítě má právo na styk s rodičem, pokud s ním trvale nežije.


Úpravu styku s nezletilým dítětem je možné žádat i v návrhu na úpravu výchovy a výživy nezletilého dítěte, může se ale jednat i o samostatný návrh, o kterém soud rozhodne v samostatném řízení.


Právo na styk rodiče s nezletilým dítětem má rodič bez ohledu na to, zda se dítě narodilo v manželství, či zda se narodilo mimo manželství z partnerského vztahu, podmínkou je pouze to, že oba rodiče s nezletilým dítětem společně nežijí.


Pokud se na nás obrátíte na základě nabídky uvedené na těchto stránkách, budou vám naše služby poskytnuty na základě dále uvedených zvýhodněných podmínek.


Komplexní zastoupení v řízeních spojených s úpravou péče a výživy či styku s nezletilým dítětem

Za velmi přijatelnou odměnu ve výši 1.150,- Kč za každou započatou ½ hodinu Vám pomůžeme vyřešit jakýkoli problém týkající se úpravy výchovy a výživy nezletilého dítěte, jakož i úpravy styku. Dostane se Vám profesionální služby a podpory zkušeného advokáta, a to již při vypracování konkrétního návrhu s využitím dostupných nejnovějších právních informací, zastoupení a nekompromisního zastání vašich práv před soudem. V případě náhlých a nepředvídatelných komplikací je náš tým tyto připraven okamžitě řešit, čímž se vyhnete nechtěným výsledkům způsobeným chybným vypracováním konkrétního návrhu či špatným procesním vedením vašeho případu.
 

Odhad výše odměny za zastoupení v řízení o úpravu péče a výživy či styku s nezletilým dítětem

 

Na základě našich dlouholetých zkušeností lze odhadnout výši celkové odměny ve věcech péče o nezletilé děti na základě zvýhodněné nabídky uvedené na těchto stránkách na cca 4.000,- Kč (blíže v kategorii Odměna dle advokátního tarifu). Cena se zvyšuje případně o cestovné, jak uvedeno níže.
Zastoupení ve všech řízeních spojených s úpravou péče a výživy nezletilých dětí, jakož i úpravou styku, poskytujeme u všech soudů v Praze a Středočeském kraji a u Okresního soudu v Táboře. U okresních soudů ve Středočeském kraji, vyjma Okresního soudu v Benešově, Okresního soudu Praha-východ a Okresního soudu Praha-západ, a dále u Okresního soudu v Táboře je účtováno cestovné za cestu na jednání k soudu a zpět ve výši 1.150,- Kč.

 


Sepis návrhů na úpravu péče a výživy či styku s nezletilým dítětem bez zastoupení

Nepotřebujete-li komplexní zastoupení v kterémkoli z řízení spojených s úpravou péče a výživy či styku s nezletilým dítětem, ale pouze pomoc se sepsáním konkrétního návrhu na zahájení řízení, pak Vám tuto službu rádi poskytneme za jednorázovou odměnu ve výši 1.150,- Kč.


Služba dopadá na následující návrhy:

 • návrh na svěření či změnu do výlučné péče jednoho z rodičů
 • návrh na svěření či změnu do společné péče rodičů
 • návrh na svěření či změnu do střídavé péče rodičů
 • návrh na určení výživného pro dítě
 • návrh na zvýšení výživného pro dítě již určeného soudem
 • návrh na snížení výživného pro dítě již určeného soudem
 • návrh na úpravu styku s nezletilým dítětem
 • návrh na schválení dohody o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu do i po rozvodu
 • sepis dohody o úpravě styku mezi rodiči bez soudního řízení

V případě, že se budete chtít před sepisem některého se shora uvedených návrhů s námi osobně sejít, odměna činí 1.150,- Kč za každou započatou ½ hodinu poskytování právních služeb.


Zastupování v řízeních o úpravu péče a výživy či styku s nezletilým dítětem

Máte-li již kterýkoli z návrhů na úpravu péče a výživy či styku s nezletilým dítětem podaný a chcete-li jen právní zastoupení u soudu, tak Vás rádi k soudu doprovodíme a budeme před ním hájit vaše zájmy. Odměna činí 1.150,- Kč za každou započatou ½ hodinu poskytování právních služeb. Právní pomoc při jednání u soudu poskytujeme u všech soudů v Praze a Středočeském kraji a u Okresního soudu v Táboře. U okresních soudů ve Středočeském kraji, vyjma Okresního soudu v Benešově, Okresního soudu Praha-východ a Okresního soudu Praha-západ, a dále u Okresního soudu v Táboře je k částce 1.150,- Kč účtováno cestovné za cestu na jednání k soudu a zpět ve výši 1.150,- Kč.

Veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH 21%.

Územní působnost

V rámci nabídky obsažené na těchto stránkách zatupujeme naše klienty v řízeních ve věci péče o nezletilé u následujících soudů:

 • Obvodní soud pro Prahu 1
 • Obvodní soud pro Prahu 2
 • Obvodní soud pro Prahu 3
 • Obvodní soud pro Prahu 4
 • Obvodní soud pro Prahu 5
 • Obvodní soud pro Prahu 6
 • Obvodní soud pro Prahu 7
 • Obvodní soud pro Prahu 8
 • Obvodní soud pro Prahu 9
 • Obvodní soud pro Prahu 10
 • Městský soud v Praze jako soud odvolací
 • Krajský soud v Praze jako soud odvolací
 • Okresní soud Praha - východ
 • Okresní soud Praha - západ
 • Okresní soud v Benešově
 • Okresní soud v Berouně
 • Okresní soud v Kladně
 • Okresní soud v Kolíně
 • Okresní soud v Kutné Hoře
 • Okresní soud v Mělníku
 • Okresní soud v Mladé Boleslavi
 • Okresní soud v Nymburce
 • Okresní soud v Příbrami
 • Okresní soud v Rakovníku
 • Okresní soud v Táboře

Jak postupovat

V případě řízení o úpravu péče a výživy nezletilého dítěte je postup následující:

 1. sepis konkrétního návrhu na zahájení řízení jedním z rodičů případně vyjádření /stanovisko druhého z rodičů k již podanému návrhu
 2. v řízení má nezletilé dítě vždy opatrovníka, kterým je příslušný OSPOD (soud nezletilému opatrovníka ustanoví)
 3. soudní poplatek se v žádném z těchto řízení neplatí
 4. soud nařídí jednání, kde provádí důkazy potřebné pro rozhodnutí (výslechy rodičů, svědků apod., listinné důkazy – potvrzení o příjmech, zpráva OSPOD apod.)
 5. na konci jednání soud vynese rozsudek, kterým bude o návrhu rozhodnuto
 6. proti rozhodnutí může podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolání samostatně zástupce dítěte (OSPOD) a oba rodiče, o odvolání rozhoduje Krajský/Městský soud v Praze (pokud soud schválil rozsudkem dohodu rodičů o výchově, výživě či styku, nejsou rodiče oprávněni podat odvolání do výroku, jímž byla dohoda schválena)
 7. o návrhu je s konečnou platností rozhodnuto dnem právní moci rozsudku, kterým bylo o návrhu rozhodnuto (rozsudky odsuzující k plnění výživného jsou předběžně vykonatelné – viz slovníček pojmů níže na našich stránkách)

Využijete-li služeb naší advokátní kanceláře, zašleme vám informativní mail, ve kterém bude uvedeno podrobně, jak dále postupovat.

Minimální nutné podklady pro vypracování návrhu týkajícího se nezletilých dětí

Pro vypracování návrhu týkajícího se nezletilých dětí je nutné zaslat elektronicky (e-mail: info@rozvodylevne.cz) nebo obyčejnou poštou na adresu advokátní kanceláře Hokeová, Hoke, Faltus, advokátní kancelář, Doudlebská 1046/8,140 00 Praha 4 nebo Nádražní 2040, 256 01 Benešov následující doklady a informace:

 • kopii rodného listu všech nezletilých dětí, kterých se návrh týká (dětí do 18 let)
 • případně kopii oddacího listu, jste-li manželé
 • pokud bylo o dětech soudem již rozhodováno, poslední takové soudní rozhodnutí týkající se nezletilých dětí
 • stručný popis nákladů spojených s výchovou a výživou nezl. dětí, jsou-li již školou povinné, kam do školy docházejí, jejich zájmy, koníčky a zdravotní stav, případně vztah ke konkrétnímu rodiči či přání dítěte být svěřen jednomu z rodičů, a to u každého z dětí zvlášť
 • bydliště, kde v současné době děti bydlí
 • bydliště, kde v současné době bydlí oba rodiče (jak matka, tak otec, pokud nebydlí společně)
 • stručné majetkové poměry obou rodičů, vč. nákladů spojených s bydlením a dojížděním do zaměstnání, případně stav závazků obou rodičů
 • vaše představa úpravy poměrů nezletilých dětí (komu by měly být děti svěřeny, výše výživného pro každé dítě)
 • vaše představa o rozsahu styku, pokud se návrh týká úpravy styku s nezletilým dítětem

Odměna dle advokátního tarifu

Odměna advokáta se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění. Pro srovnání a posouzení výhodnosti naší nabídky si Vás dovolujeme informovat o odměně za právní služby v řízeních o úpravu péče a výživy nezletilého dítěte či úpravu styku, pokud by byla odměna advokátem účtována jako mimosmluvní dle advokátního tarifu, byť advokát si může dohodnout odměnu výrazně vyšší.


Výše odměny za jeden úkon právní služby činí 1000,- Kč dle § 9 odst. 2 ve spojení s § 7 bod 3 vyhlášky č. 177/96 Sb., advokátní tarif, v platném znění. Ke každému úkonu náleží advokátovi režijní paušál ve výši 300,- Kč dle § 13 odst. 1,3 vyhlášky č. 177/96 Sb., advokátní tarif, v platném znění.


V případě návrhu na svěření nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství do výchovy jednomu z rodičů by byla odměna například při dvou jednáních u soudu následující:

 1. Převzetí a příprava zastoupení na základě smlouvy o poskytování právních služeb 1000,- Kč odměna + 300,- Kč paušál, celkem 1300,- Kč
 2. Sepis návrhu na svěření nezl. dětí do výchovy pro dobu po rozvodu manželství jednomu z rodičů 1000,- Kč odměna + 300,- Kč paušál, celkem 1300,- Kč
 3. Účast u jednání u soudu 1000,- Kč odměna + 300,- Kč paušál, celkem 1300,- Kč
 4. Účast u jednání u soudu, kde bude rozhodnuto o svěření nezl. dětí do výchovy jednomu z rodičů 1000,- Kč odměna + 300,- Kč paušál, celkem 1300,- Kč
Celkem v tomto případě činí odměna advokáta dle advokátního tarifu 6.292,- Kč včetně DPH.
My vám naprosto totožnou službu nabízíme pouze za 4.840,- Kč včetně DPH.


             

Žádost o rozvod

Úprava péče a výživy

Rozvod dohodou

Společné jmění manželů

žádost o rozvod   úprava výchovy a výživy   rozvod dohodou   společné jmění manželů

Rozhodli jste se pro rozvod manželství a nechcete tuto složitou životní situaci řešit sami. Myslíte, že si nemůžete dovolit zastoupení advokátem?

Více info

Za velmi přijatelnou odměnu Vám pomůžeme vyřešit jakýkoli problém týkající se úpravy péče a výživy nezletilého dítěte, jakož i úpravy styku.

Více info

Podmínkou je upravit poměry
k nezletilým dětem, vypořádat společné jmění manželů, vč. práva bydlení a vzájemného výživného
po rozvodu vašeho manželství.

Více info

Rozvedli jste se a nejste schopni se s manželem dohodnout na vypořádání společného jmění? Potřebujete, aby bylo společné jmění vypořádáno soudem?

Více info