Slovníček pojmů

Movitá věc

Veškeré věci, které nejsou nemovité, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.

Návrh

Návrh je podání adresované příslušnému soudu, kterým se zahajuje soudní řízení.

Nemovitá věc

Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon.

Nezletilé dítě

Dítě mladší 18 let. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku, nebo jinak, pokud tak stanoví zákon.

OSPOD

OSPOD je orgán sociálně-právní ochrany dětí - odbor péče o děti a mládež příslušného pověřeného městského úřadu. Tento orgán mimo jiné zastupuje na základě rozhodnutí soudu zájmy dítěte v řízeních, v nichž se rozhoduje o nezletilých dětech.

Právní moc

V právní moci je rozsudek, který je doručen všem účastníkům řízení, a který již nelze napadnout odvoláním.

Rodiče

Rodičem je matka a otec dítěte. Matkou je žena, která dítě porodila. Otcem v právním smyslu je manžel matky dítěte, muž, který s matkou souhlasně prohlásí, že je otcem dítěte nebo muž, jehož otcovství určí soud.

Společné jmění manželů

Součástí společného jmění je vše, co má majetkovou hodnotu a náleží to oběma manželům. Oběma manželům pak náleží vše, co jeden z nich či společně nabyly za trvání manželství. Do společného jmění však nepatří některý majetek nabytý za trvání manželství, zejména majetek sloužící osobní potřebě jednoho z manželů, majetek nabytý darem, děděním a odkazem jen jedním z manželů.


Součástí společného jmění jsou také dluhy převzaté za trvání manželství, kromě dluhů týkajících se výlučného majetku jednoho z manželů a dluhů, se kterými nesouhlasili oba manželé, pokud se jedná o dluhy přesahující běžné potřeby rodiny.

Společná výchova/péče

Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče. Společná péče spočívá ve společné výchově nezletilého dítěte oběma rodiči. Výživné na dítě hradí oba rodiče. Oběma rodičům zůstává zachována plná rodičovská odpovědnost (rodičovská práva a povinnosti).

Střídavá výchova/péče

Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče. Střídavá péče spočívá ve střídání výchovného prostředí nezletilého dítěte u obou rodičů v pravidelných intervalech. Výživné na dítě hradí oba rodiče. Oběma rodičům zůstává zachována plná rodičovská odpovědnost (rodičovská práva a povinnosti).

Věc

V právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.

Vykonatelnost

Vykonatelný je rozsudek, jakmile uplyne lhůta k plnění. Není-li v rozsudku uložena povinnost k plnění, je rozsudek vykonatelný, jakmile nabyl právní moci. Rozsudky odsuzující k plnění výživného jsou předběžně vykonatelné, tedy jsou vykonatelné doručením povinnému bez ohledu na právní moc (jsou vykonatelné již doručením rozsudku obvodního/okresního soudu bez ohledu na podané odvolání).

Výlučná výchova/péče

Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče. V případě výlučné péče je dítě svěřeno do výchovy jednoho rodiče a druhému rodiči je uložena povinnost přispívat na výživu nezletilého dítěte určenou částkou měsíčně. Rodič, který dítě v péči nemá, má právo na styk s dítětem a zůstává mu zachována plná rodičovská odpovědnost (rodičovská práva a povinnosti).

Výživné – doporučený postup při určování výše výživného MSČR

Věk dítěte Díl z příjmu připadající na výživné
0 - 5 let 9 - 13 %
6 - 9 let 11 - 15 %
10 - 14 let 14 - 18 %
15 - 17 let 17 - 21 %
18 a více let 20 - 24 %